PRAVIDLA

Pravidla soutěže Angelini University Award! 2018/2019

ČLÁNEK 1

ÚČEL PRAVIDEL
Účelem těchto pravidel soutěže Angelini University Award! 2017/2018 (dále jen „pravidla“) je definovat podmínky účasti, celkového fungování a vyhodnocení 1. ročníku soutěže Angelini University Award (dále jen „AUA! 17/18“ nebo zkráceně jen „soutěž“).

ČLÁNEK 2

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Soutěž pořádá společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1132 (dále jen „Angelini“ či „pořadatel“).

ČLÁNEK 3

ÚČEL SOUTĚŽE
Soutěž si klade za cíl přispět k dynamickému rozvoji inovací a kreativnímu přístupu v oblastech souvisejících s medicínou prostřednictvím projektu, který na základě kvality a relevance vybere porota soutěže.

ČLÁNEK 4

PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ CEN
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje výlučné právo na výklad a aplikaci zde uvedených pravidel a řešení jakékoli problematiky, kterou tato pravidla neupravují.

 

2. Kritéria výběru a důvody pro rozhodování, včetně udělení ceny/cen jsou výlučnou pravomocí a zodpovědností společnosti Angelini. Proti rozhodnutí poroty, které je nezvratné a definitivní, nelze za žádných okolností podat stížnost ani odvolání.

 

3. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit cenu/ceny, pokud by takový krok byl v rozporu s platnými pravidly, nebo v případě, že porota shledá, že žádný z předložených projektů nedosahuje požadované kvality.

 

4. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit ceny v případě, že se do soutěže přihlásí méně než 3 projekty.

ČLÁNEK 5

OBSAH PROJEKTŮ
Tématem soutěže AUA! 17/18 jsou „Možnosti boje proti antibiotické rezistenci“.
Univerzitní studenti mohou předkládat projekty z oblastí, které se k tomuto tématu vztahují. V této souvislosti je možné využít ekonomické, humanitní, finanční, kreativní i technologické přístupy, a to zejména v následujících oborech: medicína, farmacie, ošetřovatelství, mikrobiologie, biotechnologie, veterinární medicína, ekonomika a management.

 

Níže uvádíme některé návrhy projektových témat, která je možné v rámci soutěže rozpracovávat:

 • Prevence infekcí.
 • Zvládání infekcí v nemocnicích.
 • Podpora zlepšení hygienických návyků.
 • Studie o kmenech neškodných bakterií, které mohou bojovat s těmi rezistentními.
 • Prebiotika a probiotika.
 • Mikrobiom a kůže.
 • Používání antibiotik mimo medicínu.
 • Kontrola užívání antibiotik a antibakteriálních látek.
 • Konzumace antibiotik v potravinovém řetězci.
 • Globalizace:
  • Migrace bakterií v dopravních prostředcích.
  • Šíření informací o původu bakterií a způsoby boje s těmito bakteriemi.
  • Rozvoj IT a komunikačních řešení ke kontrole propuknutí infekcí a sdílení informací v celosvětovém měřítku.
 • Studie o spotřebě antibiotik ve společnosti.
 • Propagace správného užívání antibiotik.
 • Nové strategie umožňující vývoj nových antibiotik proti rezistentním bakteriím.
 • Informovanost obyvatel o rezistenci bakterií (například výukové hry).

ČLÁNEK 6

ÚČASTNÍCI
Účastníkem se mohou stát pouze soutěžní týmy složené z 2 – 5 fyzických osob starších 18 let, které jsou univerzitními studenty, v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2017/2018 na vysoké škole v České republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů (dále jen „soutěžní tým“, „účastník“ či „soutěžící“).

 

Každý tým může být veden či dozorován jedním profesorem / vyučujícím.

Soutěžní tým musí zvolit jednoho svého člena, který bude za tým vystupovat, jako jeho zástupce (dále jen „vedoucí týmu“).

 

Každý jednotlivý člen soutěžního týmu musí být schopen prokázat, že je studentem příslušné vysoké školy, a to tak, že na výzvu pořadatele soutěže předloží příslušné doklady prokazující uvedené.

ČLÁNEK 7

HARMONOGRAM
1. Soutěž se bude konat v akademickém roce 2017/2018, tedy od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018.

 

2. Přihlášku do soutěže je nutné podat nejpozději do 15. prosince 2017, 23:59:59 hodin.

 

3. Termín předložení projektů je do 15. března 2018, 23:59:59 hodin.

ČLÁNEK 8

CENY
1. Ceny mají peněžitý charakter, konkrétní peněžní částka bude udělena dvěma nejlepším projektům:

 • a) tým, který dle rozhodnutí poroty předložil nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 100 000 Kč. Pokud je součástí tohoto vítězného soutěžního týmu i profesor/vyučující vítězného týmu bude tento samostatně oceněn částkou ve výši 40 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce f), čísla 2 článku 9).
 • b) tým, který dle rozhodnutí poroty předlož druhý nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 50 000 Kč. Pokud je součástí tohoto vítězného soutěžního týmu i profesor/vyučující bude tento samostatně oceněn částkou ve výši 20 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce f), čísla 2 článku 9).

 

2. Rozdělení ceny mezi jednotlivé členy týmů a jejich profesory je odpovědností vedoucích příslušných soutěžních týmů. Každý člen vítězného týmu obdrží diplom oceňující jeho práci.

 

3. Všichni soutěžící, resp. autoři ostatních projektů a jejich jednotlivý členové obdrží diplom oceňující jejich účast v soutěži.

 

4. Nárok na přidělení cen automaticky a definitivně zaniká, a to bez dalšího konkrétního formálního postupu, v případě, že nastane jedna z následujících situací:

 • a) přihláška vítězného týmu/týmů obsahuje nesrovnalosti,
 • b) existují náznaky, že příslušný projekt byl vypracován jinými osobami, než jsou osoby uvedené v přihlášce,
 • c) vítěz o vyplacení ceny nepožádá do jednoho roku ode dne jejího udělení,
 • d) vítěz/vítězové odmítnou vyjádřit bezvýhradný souhlas s těmito pravidly,
 • e) jakékoli nařízení uvedené v těchto pravidlech bude porušeno.

 

5. Nevyplývá-li z ustanovení těchto pravidel jinak, přidělení cen nezakládá kromě získání peněžní odměny žádná jiná práva.

ČLÁNEK 9

Zapojení se do soutěže
1. Do soutěže se mohou zapojit pouze účastníci resp. soutěžní týmy složené z univerzitních studentů, kteří jsou schopni prokázat docházku v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2017/2018 na vysoké škole v České republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů a případně jejich profesora/vyučujícího, a to tak, že zašlou svou přihlášku do soutěže (viz bod 10 těchto pravidel) a následně do soutěže zašlou i svůj projekt zpracovávající zadané téma této soutěže.

 

2. Soutěžní projekty musí souhrnně splňovat následující požadavky:

 • a) jejich autorem nesmí být člen/členové poroty,
 • b) soutěžní projekty zcela splňují pravidla této soutěže,
 • c) každý soutěžní tým se do této soutěže v akademickém roce 2017/2018 může přihlásit pouze jednou,
 • d) každý jednotlivý člen týmu může být členem pouze jednoho soutěžního týmu, resp. účastníka,
 • e) členové soutěžního týmu mohou a nemusejí studovat stejnou univerzitu,
 • f) každý soutěžní tým má minimálně dva a maximálně pět členů,
 • g) soutěžní týmy by měly být vedeny profesorem/vyučujícím. Nicméně, nesplnění tohoto požadavku není překážkou účasti v soutěži.

 

3. Projekty mohou být oceněny pouze jednou.

ČLÁNEK 10

PŘIHLÁŠKY
1. Přihlášku do soutěže, která splňuje ustanovení těchto pravidel je povinen vedoucí soutěžního týmu formálně podat, a to vyplněním on-line formuláře na adrese www.angeliniaward.cz ve lhůtě stanovené těmito pravidly, tedy ve lhůtě stanovené pro podávání přihlášek do soutěže.

 

2. V rámci vyplňování on-line formuláře je vedoucí soutěžního týmu povinen uvést:

 • a) identifikaci vedoucího soutěžního týmu (jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefonní číslo, univerzita/fakulta, ročník),
 • b) identifikaci jednotlivých členů týmů (jméno, příjmení, adresa, e-mail, univerzita/fakulta, ročník),
 • c) identifikaci profesora/vyučujícíh (volitelné).

3. Při vyplňování formuláře přihlášky musí zároveň jednotliví členové týmu, resp. spoluautoři projektů, předložit kopii potvrzení o studiu na univerzitě v České republice v akademickém roce 2017/2018, a to tak, že tyto přílohy přihlášky (resp. potvrzení o studiu) musí být naskenovány a nahrány jako příloha k formuláři nebo odeslány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz.

 

4. Formálním podáním přihlášky (vyplněním a odesláním webového formuláře) vyjadřují jednotliví členové soutěžního týmu bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s ustanoveními těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly a současně souhlasí s ověřením správnosti a pravosti poskytnutých údajů.

ČLÁNEK 11

NAVAZUJÍCÍ DOTAZNÍK
1. Všechny soutěžní týmy musí následně vyplnit dotazník s otázkami, které se týkají jejich projektů. Tento dotazník bude zaslán zástupci soutěžního týmu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže. Vyplnění dotazníku je povinné, nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyloučení ze soutěže.

 

2. Navazující dotazník musí být zodpovězen do 31. ledna 2018 23:59:59 hod.

ČLÁNEK 12

PŘÍPRAVA A PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ
1. Projekty musí být předloženy písemně. Projekty by měly splňovat následující kritéria, resp. obsahovat:

 • a) název projektu, identifikaci jednotlivých autorů projektu a vzdělávací instituce, ke které patří,
 • b) projekt nesmí přesáhnout 50 stránek v dokumentu Word, nebo dokumentu vytvořeném v obdobném editoru a musí být zaslán ve formátu PDF,
 • c) projekty musí být napsány v češtině nebo angličtině,
 • d) musí se jednat o jejich originální dosud nepublikovaný projekt na zadané téma (dále a výše jen „projekt“).

 

2. Písemný projekt může být doplněn přílohami (náhledy, videa ve formátu MP4 nebo WMA, vzorky výrobků, atd.).

 

3. Projekty musí být zasílány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz a současně poštou, doporučenou zásilkou v obálce na adresu Angelini University Award! 2017/2018, Angelini Pharma Česká republika, s.r.o., Páteřní 7, Brno-Bystrc 635 00.

 

4. Odeslání emailem a odeslání doporučenou poštou je nutné provést ve lhůtě pro předložení projektů, a to nejpozději do 23:59:59 v poslední den stanovené lhůty.

 

5. Po odeslání projektu digitální formou bude skupině účastníků zasláno potvrzení o přijetí dokumentů.

 

6. Projekty předkládané v rámci soutěže nebudou uchazečům navráceny.

 

7. Všichni členové každého soutěžního týmu se účastí v soutěži (při zpracování projektu) zavazují, že budou dodržovat veškeré místní zákony a předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy a že zpracováním projektu nevznikne pořadateli žádná škoda v důsledku porušení tohoto článku.

ČLÁNEK 13

KRITÉRIA PRO VÝBĚR VÍTĚZE
Při posuzování projektů se porota zaměří na ocenění jejich přínosu na základě následujících kritérií:

 • inovace,
 • tvořivost,
 • metodika,
 • relevance projektu,
 • praktická proveditelnost projektů / realizace (včetně souladu s právními předpisy),
 • formální stránka prezentace: písemný projekt, prezentace a související materiály (pokud jsou předloženy).

ČLÁNEK 14

POROTA
1. Porota soutěže je tvořena členy, kteří jsou uznávanými odborníky v oblastech, kterých se téma soutěže dotýká. Jeden člen poroty bude zvolen jejím předsedou. Každý člen poroty má pak jeden hlas a předseda poroty dva. O hlasování poroty bude vytvořen písemný záznam.

 

2. Složení poroty bude včas oznámeno.

 

3. V případě, že se porota necítí být kompetentní posoudit věcnou podstatu některého projektu, může požádat o spolupráci jednoho či více odborníků, pokud s tímto postupem souhlasí většina jejích členů. Kontakt s odborníkem/odborníky zajistí předseda poroty, případně člen poroty, kterého předseda poroty určí.

 

4. Po odevzdání projektů porota všechny předložené projekty posoudí a vyhodnotí.

ČLÁNEK 15

VYHLÁŠENÍ OCENĚNÝCH PROJEKTŮ, PŘEDÁNÍ CEN
1. Vyhlášení projektů oceněných v rámci soutěže AUA!17/18 proběhne na veřejné akci, jejíž datum a místo konání pořadatel oznámí jednotlivým účastníkům v dostatečném předstihu.

 

2. Autoři (resp. jednotlivý účastníci) 15 nejlepších projektů, budou pořadatelem požádáni, aby na uvedené veřejné akci své projekty prezentovali.

 

3. K získání nároku na cenu musí účastníci soutěže, jejichž projekty byly porotou vybrány, jako vítězné, splnit následující podmínky:

 • a) zúčastnit se výše zmíněné akce,
 • b) umožnit vysokým školám a společnosti Angelini zveřejnění oceněných osob a údajů pro propagaci soutěže
 • c) jednotliví členové soutěžního týmu musí souhlasit se zveřejněním svých osobních údajů (jméno, přímení, město, univerzita) a publikací své fotografie v rozsahu stanoveném těmito pravidly; a se zveřejněním a užitím projektu v rozsahu stanoveném těmito pravidly; až splněním uvedených podmínek, vzniká uvedenému účastníkovi nárok na příslušnou cenu.

 

4. Ceny budou výherním soutěžním týmům předány v rámci výše uvedené veřejně akce formou poukázky do rukou jakéhokoliv člena soutěžního týmu. Převzetí bude potvrzeno podpisem předávacího protokolu. Následně budou finanční prostředky proplaceny na předložený bankovní účet, nejpozději však do 1 roku ode dne předání poukazu.

ČLÁNEK 16

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VZNIKLÉMU V RÁMCI PROJEKTŮ
1. Práva k duševnímu vlastnictví vzniklému v rámci projektů náleží autorům.

 

2. Jednotliví členové soutěžního týmu však svou účastí v soutěži resp. přihlášením do soutěže poskytují pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn projekt a všechny jeho součásti využívat výhradně za účelem pořádní této soutěže, jejího vyhodnocení a její propagaci, a to zejména ke zveřejnění v rámci veřejné akce, na webových stránkách www.angeliniaward.cz, a k propagačním a marketingovým účelům v rámci propagace soutěže Angelini University Award!, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Zadavatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit projekty pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravené projekty dále užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s projektem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen účastí v této soutěži.

 

3. Jednotlivý členové soutěžního týmu výslovně prohlašují, že jsou autory/spoluautory projektu a jsou oprávněni uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu příslušný člen soutěžního týmu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti zadavateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku výše uvedeného vznikla pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je příslušný člen soutěžní ho týmu povinen je v plném rozsahu uhradit.

ČLÁNEK 17

OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNOSTNÍ PRÁVA

1. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící, jako i každý člen soutěžního týmu, svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že pořadatel je oprávněni bezplatně uveřejňovat jména, příjmení, město, univerzitu, pořizovat a uveřejňovat podobizny a obrazové či zvukové záznamy soutěžících, resp. jednotlivých členů soutěžního týmu ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech po dobu 5 let od skončení této soutěže.

 

2. Účastí v soutěži vyjadřuje každý soutěžící, jako i každý člen soutěžního týmu, souhlasí s tím, že jejich jména, příjmení, město, univerzitu, nebo obrazové a zvukové záznamy týkající se účastníků či jejich projevů osobní povahy (fotografie, písmo, hlas apod.), pořízené zejména během vyhlášení soutěže, slavnostního předání výher, mohou být bezplatně zveřejněny ve sdělovacích prostředcích, na internetu nebo v propagačních materiálech pořadatele soutěže.

 

3. Účastí v soutěži resp. přihlášením se do soutěže dává soutěžící a každý člen soutěžního týmu bezplatný souhlas se zpracováním údajů v rozsahu uvedeném v přihlášce do soutěže (jméno a příjmení, kontaktní e-mail, telefon, univerzita a kontaktní adresa) společností Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Páteřní 1216/7, Bystrc, 635 00 Brno, IČ: 18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soude v Brně, oddíl C, vložka 1132, jakožto správci pro účely pořádní a vyhodnocení této soutěže, jakož i pro případné předání výher a zároveň vyslovují svůj souhlas s jejich případným zpracováním pro marketingové účely, tj. propagaci soutěže Angelini University Award! Osobní údaje budou zpracovány do odpadnutí účelu jejich zpracování nejpozději však do vyjádření nesouhlasu s dalším zpracováním. Každý člen soutěžního týmu bere na vědomí, že má práva podle § 11, 12 a 21 zák. č. 101/2000 Sb., tj. zejména že poskytnutí údajů je dobrovolné, že svůj souhlas může bezplatně kdykoliv na adrese správce odvolat, že má právo na přístup k osobním údajům a právo na opravu těchto údajů, blokování nesprávných údajů, jejich likvidaci atd. V případě pochybností o dodržování práv má právo obrátit se na správce nebo přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů www.uoou.cz.

ČLÁNEK 18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Společnost Angelini si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení a současně na základě příslušného oznámení změnit lhůty a data uvedená v těchto pravidlech, jakož i podmínky pro předání výher.

 

2. Jednotlivý členové soutěžního týmu účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku) či v souvislosti s užitím výher.

 

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící resp. členové soutěžního týmu, kteří splní podmínky pro účast v soutěži, tak jak jsou stanoveny v pravidlech. Pořadatel soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími resp. členy soutěžního týmu. Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s touto soutěží (např. funkčnost internetu, odesílání e-mailových zpráv apod.).

 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např.
v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok a bude pořadatelem ze soutěže vyřazena.

 

5. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího resp. člena soutěžního týmu, a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

 

6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, resp. každý člen soutěžního týmu, souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

 

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni zaměstnanci pořadatele soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. Pokud se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. V případě pochybností, zda se jedná o osobu uvedenou v tomto bodě, rozhoduje o účasti takové osoby v soutěži výhradně pořadatel.

 

9. Úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách www.angeliniaward.cz.