FAQ

O ÚČASTI V SOUTĚŽI A REGISTRACI

Do kdy je třeba podat přihlášku a odevzdat konečnou verzi projektu?

Každý ročník soutěže má stanoveny uzávěrky pro podávání přihlášek i odevzdání projektu, které lze najít v pravidlech soutěže.

Je možné předložit projekt vytvořený v rámci studijního předmětu?

Ano, spadá-li projekt vytvořený v rámci studijního předmětu do tématu soutěže.

Lze změnit téma práce po její registraci?

Ano, téma lze změnit později, za předpokladu, že organizátoři soutěže budou řádně informováni e-mailem.

Mohou se soutěže účastnit lidé, kteří studium ukončili v předchozím akademickém roce?

Ne. Účastníci musí být zapsáni v příslušném akademickém roce ke studiu na vysoké škole v bakalářském, magisterském nebo doktorském studijním programu.

Mohu se soutěže účastnit jako člen dvou různých skupin?

Ne, studenti se mohou v jednom ročníku soutěže zúčastnit pouze s jedním projektem.

Kolik členů může mít pracovní skupina?

Minimální počet členů každé skupiny je 3 a maximální 5. Dozorující vyučující se do počtu členů skupiny nezapočítává.

Je možné vytvářet pracovní skupiny mezi studenty různých vysokých škol a oborů?

Ano. Účast víceoborových skupin se aktivně podporuje, protože z jejich práce vznikají komplexnější projekty s širším pohledem na věc.

Mohou se soutěže zúčastnit studenti jiných oborů, které nejsou uvedeny v pravidlech?

Ano, za předpokladu, že jejich účast se považuje za důležitou pro tvorbu projektů na téma soutěže.

Co dělat v případě, že v den registrace ještě nejsou vydány studentské karty pro příslušný akademický rok?

Účastníci mohou poslat jiný doklad o zápisu ke studiu, například potvrzení o studiu.

O ODEVDÁNÍ PROJEKTŮ A DOPROVODNÉM DOTAZNÍKU

Je vyplnění doprovodného dotazníku povinné?

Ano, vyplnění doprovodného dotazníku je povinné pro všechny soutěžící skupiny.

Jakým způsobem doprovodný dotazník dostaneme?

Doprovodný dotazník bude zaslán e-mailem. Doprovodné dotazníky musí být vyplněny a zaslány ke stanovenému datu.

Jakým způsobem se odevzdávají projekty?

Projekt má být odevzdán na e-mailovou adresu soutěže a na fyzickém nosiči na adresu uvedenou v pravidlech soutěže. Jakékoliv dotazy týkající se odevzdávání projektů lze směrovat na organizátory soutěže prostřednictvím e-mailu nebo telefonního kontaktu.

V jakém formátu je možné odevzdat projekt?

Projekt odevzdejte v needitovatelném formátu – PDF. Soubory mohou být zaslány také prostřednictvím WeTransfer. Pokud to soutěžící tým považuje za důležité, může společně s projektem odevzdat také obrázky nebo jiné soubory. V případě, že skupina pošle doplňující soubory, z bezpečnostních důvodů by měla v projektu uvést, o které soubory se jedná.

Existuje možnost změnit projekt i po odevzdání?

Projekt musí být odevzdán do uzávěrky stanovené v pravidlech, což znamená, že práce může být nahrazena jinou nebo změněna až do data této uzávěrky. Za platnou bude považována poslední odevzdaná verze.

O SLAVNOSTNÍM PŘEDÁVÁNÍ CEN

Jsou všichni členové skupiny povinni se zúčastnit prezentace projektu na slavnostním předávání cen?

Prezentace projektů na slavnostním předávání cen nevyžaduje účast všech členů skupiny. Sama skupina určí, kdo ji bude zastupovat a jakým způsobem prezentace proběhne.

Lze pro prezentaci na slavnostním předávání cen požádat o zapojení dodatečných prvků nebo jiných specifik?

Ne, skupinám nebude při prezentacích umožněno použít dodatečné prvky (změny v osvětlení sálu nebo podpůrné předměty jako stoly a židle). Všechny skupiny budou mít pro prezentaci stejné podmínky.

Jaký je pro slavnostní předávání cen předepsaný dress code (formální nebo neformální)?

Pro účast na slavnostním předávání cen neexistuje žádný předepsaný dress code. Doporučujeme však zvolit spíše formálnější oblečení nebo styl business casual.

DALŠÍ OTÁZKY

Jak získat další informace potřebné pro trovbu projektu –⁠např. statistické informace?

Práce s informací je zodpovědností soutěžních týmů. Pokud budou mít organizátoři k dispozici informace důležité pro průběh soutěže, dají je k dispozici všem účastníkům soutěže.

Hodnota ceny je pro každého člena skupiny nebo se rozdělí mezi všechny členy?

Cena bude rozdělena mezi členy skupiny.