PRAVIDLA

Pravidla soutěže Angelini University Award! 2023/2024

ČLÁNEK 1

ÚČEL PRAVIDEL

Účelem těchto pravidel soutěže Angelini University Award! 2024 (dále jen „pravidla“) je definovat podmínky účasti, celkového fungování a vyhodnocení 5. ročníku soutěže Angelini University Award (dále jen „AUA! 24“ nebo zkráceně jen „soutěž“).

ČLÁNEK 2

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Soutěž pořádá společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1132 (dále jen „Angelini“ či „pořadatel“).

ČLÁNEK 3

ÚČEL SOUTĚŽE
Soutěž si klade za cíl přispět k dynamickému rozvoji inovací a kreativního přístupu v oblastech souvisejících s péčí o zdraví prostřednictvím projektu, který na základě kvality a relevance vybere porota soutěže a veřejnost.

ČLÁNEK 4

PRAVIDLA PRO ZÍSKÁNÍ CEN

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje výlučné právo na výklad a aplikaci zde uvedených pravidel a řešení jakékoli problematiky, kterou tato pravidla neupravují.

 

2. Kritéria výběru a důvody pro rozhodování, včetně udělení ceny / cen jsou výlučnou pravomocí a zodpovědností společnosti Angelini. Výsledky soutěže jsou nezvratné a definitivní. Nelze proti nim podat stížnost ani odvolání.

 

3. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit cenu / ceny, pokud by takový krok byl v rozporu s platnými pravidly nebo v případě, že porota shledá, že žádný z předložených projektů nesplňuje pravidla této soutěže, např. nedosahuje požadované kvality.

 

4. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit cenu / ceny v případě, že se do soutěže přihlásí méně než 5 projektů nebo ve stanoveném termínu bude odevzdáno méně než 5 projektů.

ČLÁNEK 5

OBSAH PROJEKTŮ

Tématem soutěže AUA! 24 je Zvýšení kvality zdraví prostřednictvím digitálních technologií.

 

Studenti vysokých škol mohou předkládat projekty z oblastí, které se k tomuto tématu vztahují. V této souvislosti je možné využít ekonomické, humanitní, kreativní i technologické přístupy, a to zejména v následujících oborech: medicína, farmacie, ošetřovatelství, psychologie, pedagogika, informatika, ekonomika a management.

 

Projekty se mohou věnovat například:

  • využití digitálních procesů ve zdravotnictví,
  • využití umělé inteligence ve zdravotnictví a farmacii,
  • využití digitálních zařízení ve zdravotnictví a farmacii,
  • možnosti, uplatnění a aplikace telemedicíny,
  • digitální technologie v diagnostice a terapii,
  • automatizace a revize lékařských procesů,
  • aplikace digitální péče o duševní i fyzické zdraví pacientů nebo zdravotníků,
  • inovace v digitálním vzdělávání a prevence zdraví široké veřejnosti,
  • využití digitálních inovací ve vzdělávání zdravotnických odborníků.

 

Projekty mohou být pojaté jako výzkumné práce, ale i podpůrné aplikace, edukační programy či návrhy služeb a aplikací. Pokud máte pochybnosti o vhodnosti tématu, můžete se obrátit na pořadatele prostřednictvím e-mailu angeliniaward@angelini.cz nebo aplikace Microsoft Teams v rámci virtuální skupiny, která bude ze strany pořadatele za účelem komunikace s účastníky soutěže vytvořena.

ČLÁNEK 6

ÚČASTNÍCI

Účastníkem se mohou stát pouze soutěžní týmy složené z 3–5 fyzických osob ve věku 18–35 let, které jsou studenty v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2023/24 na vysoké škole v České republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů (dále jen „soutěžní tým“, „účastník“ či „soutěžící“).

 

Každý tým může být veden či dozorován jedním profesorem / vyučujícím / odborníkem na dané téma (dále jen „garant“). Garant se nepovažuje za přímého člena soutěžního týmu, plní roli poradce. Garant podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů vyslovuje i svůj souhlas s pravidly této soutěže.

 

Soutěžící si musí zvolit jednoho svého člena, který bude za tým vystupovat jako jeho zástupce (dále jen „vedoucí týmu“).

 

Každý člen soutěžního týmu musí být schopen prokázat, že je studentem příslušné vysoké školy, a to tak, že na výzvu pořadatele soutěže předloží příslušné doklady prokazující uvedené. Za účelem vzájemné komunikace mezi pořadatelem a účastníky soutěže (případně i garantem) bude ze strany pořadatele vytvořena virtuální skupina v rámci aplikace Microsoft Teams. Každý účastník se zavazuje přihlásit do této virtuální skupiny, a to prostřednictvím své e-mailové adresy, kterou uvede do on-line přihlášky do soutěže.

ČLÁNEK 7

HARMONOGRAM

1. Soutěž se bude konat od 1. 11. 2023 do 31. 5. 2024.

2. Přihlášku do soutěže je nutné podat nejpozději do 29. 2. 2024, 23:59:59 hodin.

3. Průběžný dotazník musí být zodpovězen do 29. 2. 2024, 23:59:59 hodin.

4. Termín předložení projektů je do 17. 3. 2024, 23:59:59 hodin.

5. Slavnostní finále se uskuteční v květnu 2024.

ČLÁNEK 8

CENY

1. Ceny mají charakter finanční odměny. Konkrétní částka bude udělena 3 nejlepším projektům:

– Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA! 24 (případně na základě rozhodnutí poroty dle čl. 15, čísla 3 těchto pravidel) předložil a prezentoval nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 100 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude samostatně oceněn částkou ve výši 20 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2, článku 9).

– Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA! 24 (případně na základě rozhodnutí poroty dle čl. 15, čísla 3 těchto pravidel) předložil druhý nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 50 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude samostatně oceněn částkou ve výši 10 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2 článku 9).

– Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA! 24 (případně na základě rozhodnutí poroty dle čl. 15, čísla 3 těchto pravidel) předložil třetí nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 25 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude samostatně oceněn částkou ve výši 5 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2 článku 9).

 

2. Rozdělení cen mezi jednotlivé členy je odpovědností vedoucích příslušných soutěžních týmů. Garantovi je cena předána samostatně.

 

3. Výherci berou na vědomí, že výhry podléhají zákonné dani z příjmu a v souladu se zákonem budou řádně zdaněny.

 

4. Nárok na přidělení cen automaticky a definitivně zaniká, a to bez dalšího konkrétního formálního postupu, v případě, že nastane jedna z následujících situací:

a) přihláška vítězného týmu / týmů obsahuje nesrovnalosti,

b) existují náznaky, že byl příslušný projekt vypracován jinými osobami, než jsou osoby uvedené v přihlášce,

c) vítěz / vítězové o vyplacení ceny nepožádají do jednoho roku ode dne jejího udělení,

d) vítěz / vítězové odmítnou vyjádřit bezvýhradný souhlas s těmito pravidly,

e) zaměření projektu neodpovídá zadanému tématu nebo jinak porušuje pravidla této soutěže či morálky,

f) jakékoli nařízení uvedené v těchto pravidlech bude porušeno.

 

5. Nevyplývá-li z ustanovení těchto pravidel jinak, přidělení cen nezakládá kromě získání peněžní odměny žádná jiná práva.

ČLÁNEK 9

ZAPOJENÍ SE DO SOUTĚŽE

1. Do soutěže se mohou zapojit pouze účastníci resp. soutěžní týmy složené ze studentů vysokých škol, kteří jsou schopni prokázat své studium v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2023/24 na vysoké škole v České nebo Slovenské republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů, dozorované případně jejich garantem, a to tak, že zašlou svou přihlášku do soutěže (viz článek 10 těchto pravidel) a následně do soutěže zašlou i svůj projekt zpracovávající zadané téma této soutěže.

 

2. Soutěžní projekty musí souhrnně splňovat následující požadavky:

a) na vypracování projektu se nesmí podílet člen / členové poroty, projekty nesmí ani konzultovat,

b) soutěžní projekty zcela splňují pravidla této soutěže a odpovídají svou kvalitou zadanému tématu a nárokům soutěže,

c) každý soutěžní tým se do této soutěže v době jejího trvání v rámci akademického roku 2023/24 může přihlásit pouze jednou (= s jedním projektem),

d) každý jednotlivý člen týmu může být členem pouze jednoho soutěžního týmu,

e) projekt nelze do soutěže AUA! přihlásit opakovaně,

f) každý soutěžní tým má minimálně 3 a maximálně 5 členů,

g) soutěžní týmy se mohou přihlásit pod vedením garanta (vyučující či odborník v dané oblasti). Účast garanta ovšem není podmínkou účasti v soutěži.

 

3. Každý z projektů může být oceněn pouze jednou.

ČLÁNEK 10

PŘIHLÁŠKY

1. Přihlášku do soutěže, která splňuje ustanovení těchto pravidel, je (se souhlasem všech členů soutěžního týmu a případně rovněž garanta) povinen formálně podat vedoucí soutěžního týmu, a to vyplněním on-line formuláře na adrese www.angeliniaward.cz v sekci Přihlásit se ve lhůtě dané těmito pravidly, tedy v době stanovené pro podávání přihlášek do soutěže.

 

2. V rámci vyplňování on-line formuláře je vedoucí soutěžního týmu povinen uvést:

a) informace o vedoucím soutěžního týmu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vysoká škola / fakulta),

b) informace o jednotlivých členech týmu (jméno, příjmení, e-mail, vysoká škola / fakulta),

c) případně základní informace o garantovi (jméno, příjmení, titul, pracoviště).

 

 

 

A přiložit následující nedílné přílohy:

a) kopii potvrzení o studiu na vysoké škole v České republice nebo Slovenské republice v akademickém roce 2023/24, a to od všech studujících členů soutěžního týmu,

b) souhlas s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly, a to od všech členů soutěžního týmů, případně i garanta (vzor tohoto dokumentu je možné nalézt na stránkách www.angeliniaward.cz v sekci Přihlásit se), a to tak, že tyto přílohy přihlášky (resp. potvrzení o studiu a souhlas) musí být naskenovány a nahrány jako příloha k formuláři nebo odeslány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz.

 

4. Formálním podáním přihlášky (vyplněním a odesláním webového formuláře, včetně podepsaného souhlasu s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů) vyjadřují jednotliví členové soutěžního týmu, a případně i garant bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s ustanoveními těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním jejich osobních údajů dle článku 17 těchto pravidel a současně souhlasí s ověřením správnosti a pravosti poskytnutých údajů.

ČLÁNEK 11

PRŮBĚŽNÝ DOTAZNÍK

Všechny soutěžní týmy musí vyplnit dotazník s otázkami, které se týkají jejich projektů. Tento dotazník bude po přijetí a zaevidování přihlášky zaslán (v přiměřené lhůtě po přijetí a zaevidování přihlášky) zástupci soutěžního týmu prostřednictvím e-mailu na adresu uvedenou v přihlášce do soutěže. Vyplnění dotazníku musí být uskutečněno v termínu dle těchto pravidel, tj. do 29. 2. 2024, 23:59:59 h, je povinné a nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyloučení ze soutěže.

ČLÁNEK 12

PŘÍPRAVA A PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

1. Projekty musí být předloženy v elektronické podobě a musí obsahovat:

a) úvodní stranu zpracovanou dle vzoru zaslaného pořadatelem, na které je uveden název projektu, identifikace jednotlivých autorů (členů soutěžního týmu) projektu a vzdělávací instituce, ke které patří,

b) projekt nesmí přesáhnout 50 normostran v dokumentu Word nebo dokumentu vytvořeném v obdobném editoru a musí být zaslán ve formátu PDF,

c) projekty musí být napsány v češtině nebo slovenštině,

d) musí se jednat o originální, dosud nepublikovaný projekt na zadané téma a musí svým obsahem odpovídat podmínkám stanoveným v těchto pravidlech,

e) k projektu musí být přiložena anotace v českém / slovenském a anglickém jazyce v rozsahu max. 900 znaků (včetně mezer).

 

2. Vyžaduje-li to projekt, lze nad rámec rozsahu uvedeném v bodě pod písm. b) přiložit k projektu přílohy např. ve formě tabulek, obrázků nebo prototypů.

 

3. Projekty musí být zasílány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz. Odeslání je nutné provést ve stanovené lhůtě, nejpozději do 17. 3. 2024, 23:59:59 h.

 

4. Po odeslání projektu digitální formou bude skupině účastníků zasláno potvrzení o přijetí dokumentů.

 

5. Projekty ani přílohy k projektům předkládané v rámci soutěže nebudou uchazečům navráceny.

 

6. Všichni členové každého soutěžního týmu a garant se účastí v soutěži (při zpracování projektu) zavazují, že budou dodržovat veškeré místní zákony a předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a že zpracováním projektu nevznikne pořadateli žádná škoda v důsledku porušení tohoto článku. Soutěž neslouží k jakékoli podpoře prodeje / výdeje / předepisování léků či zdravotnických prostředků.

ČLÁNEK 13

KRITÉRIA PRO VÝBĚR SEMIFINALISTŮ SOUTĚŽE

Při posuzování projektů se porota zaměří na ocenění jejich přínosu na základě následujících kritérií:

– inovativnost,

– metodika,

– relevance projektu,

– praktická proveditelnost projektů / realizace (včetně souladu s právními předpisy),

– formální stránka prezentace: písemný projekt a související materiály (pokud jsou předloženy).

ČLÁNEK 14

POROTA

1. Porota soutěže vybírá do semifinále soutěže max. 10 soutěžních projektů. Porota je tvořena čtyřmi členy, a to Medical Directorem společnosti Angelini (předseda poroty), dalším odborníkem z téže společnosti a dvěma externími nezávislými odborníky v oblastech, kterých se téma soutěže dotýká.

 

2. V případě, že se porota necítí být kompetentní posoudit věcnou podstatu některého projektu, může požádat o spolupráci jednoho či více odborníků, pokud s tímto postupem souhlasí většina jejích členů. Kontakt s odborníkem / odborníky zajistí předseda poroty, případně člen poroty, kterého předseda poroty určí.

 

3. Jednotliví členové poroty bodově ohodnotí soutěžní projekty nezávisle na ostatních porotcích prostřednictvím jednotného formuláře. Na základě celkového počtu bodů se určí 10 soutěžních projektů postupujících do semifinále. V případě rovnosti počtu bodů u jednotlivých soutěžních projektů bude porota o soutěžních projektech, které obdržely stejný počet bodů a mohly by být s ohledem na počet bodů vybrány do semifinále soutěže, hlasovat – každý z porotců má 1 hlas, předseda poroty má hlasy 2. O průběhu hlasování bude pořízen písemný záznam. Projekty, které byly porotou vybrány do semifinále, tj. 10 soutěžních projektů, budou oznámeny nejpozději do 14. 4. 2024.

ČLÁNEK 15

VYHLÁŠENÍ OCENĚNÝCH PROJEKTŮ, PŘEDÁNÍ CEN

1. Vyhlášení projektů oceněných v rámci soutěže AUA! 24 proběhne na veřejné akci, která se bude konat v květnu 2024, místo konání pořadatel oznámí jednotlivým účastníkům a garantům v dostatečném předstihu.

 

2. Vybraní semifinalisté (tj. 10 soutěžních projektů, které byly do semifinále vybrány porotou dle podmínek stanovených v těchto pravidlech) budou pořadatelem požádáni, aby měsíc před termínem veřejné akce zaslali zpracovanou videoprezentaci soutěžního projektu v délce max. 3 minuty. Technické parametry videoprezentace musí odpovídat předem zadané specifikaci. Dále budou požádáni, aby na uvedené veřejné akci své projekty představili a následně zodpověděli dotazy poroty. Dotazy budou soutěžícím (semifinalistům) zaslány dopředu, před konáním této veřejné akce. Poté porota vybere max. 5 projektů z řad vybraných semifinalistů, respektive soutěžních týmů (finalistů), kteří své projekty veřejně představí v rámci další prezentace (rovněž v rámci uvedené akce) všem účastníkům akce. Po ukončení této prezentace proběhne tajné hlasování, do nějž se mohou zapojit všichni přítomní účastníci akce AUA! 24, tedy jak všichni účastníci soutěže, kteří se účastní dané akce (s výjimkou samotných finalistů), tak i další účastníci této akce (např. odborní hosté). Každý zaregistrovaný účastník akce má jeden hlas. Hlasování proběhne elektronicky. O vítězných projektech (tedy o nejlepším projektu, druhém nejlepším a třetím nejlepším projektu) tak rozhodne hlasování všech zúčastněných pozvaných účastníků akce AUA! 24 s výjimkou samotných finalistů, tj. 5 soutěžních týmů, jejichž projekty byly vybrány porotou do finále.

 

3. O sčítání hlasů bude proveden záznam. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězi soutěže – nejlepším projektu (případně rovněž o vítězi druhého, popř. třetího nejlepšího projektu) porota, a to dle podmínek hlasování poroty v případě rovnosti hlasů stanovených v článku 14 odst. 3 těchto pravidel.

 

4. K získání nároku na cenu musí účastníci soutěže, jejichž projekty byly účastníky akce AUA! 24 vybrány jako vítězné (nejlepší projekt, druhý a třetí nejlepší projekt), splnit následující podmínky:

a) zúčastnit se výše zmíněné akce (alespoň 1 člen soutěžního týmu),

b) umožnit vysokým školám a pořadateli soutěže zveřejnění oceněných osob a údajů pro propagaci soutěže,

c) jednotliví členové soutěžního týmu musí respektovat zájem pořadatele na zveřejnění osobních údajů členů soutěžních týmů (jméno, příjmení, vysoká škola) a jejich fotografie v rozsahu stanoveném těmito pravidly,

d) jednotliví členové soutěžního týmu musí souhlasit s užitím a zveřejněním projektu v rozsahu stanoveném těmito pravidly.

 

Až splněním všech výše uvedených podmínek vzniká uvedenému účastníkovi nárok na příslušnou odměnu.

 

5. Ceny budou vítězným soutěžním týmům (nejlepší projekt, druhý a třetí nejlepší projekt) předány v rámci výše uvedené veřejné akce formou „obrazové poukázky“ do rukou jakéhokoliv člena soutěžního týmu. Pro vyplacení ceny musí soutěžní tým předložit uvedený poukaz a potvrdit souhlas s vyplacením výhry. Souhlas s vyplacením výhry uvedeným způsobem musí písemně potvrdit všichni členi týmu (a případně i garant, pokud dozoroval vítězný – nejlepší projekt, případně druhý a třetí nejlepší projekt). Následně budou finanční prostředky proplaceny na předložený bankovní účet, nejpozději do 1 roku ode dne předání poukazu.

ČLÁNEK 16

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VZNIKLÉMU V RÁMCI PROJEKTŮ

1. Práva k duševnímu vlastnictví vzniklému v rámci projektů náleží autorům.

 

2. Jednotliví členové soutěžního týmu však svou účastí v soutěži resp. přihlášením do soutěže poskytují pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn projekt a všechny jeho součásti využívat výhradně za účelem pořádání této soutěže, jejího vyhodnocení a její propagace, a to zejména ke zveřejnění v rámci veřejné akce, na webových stránkách www.angeliniaward.cz a k propagačním a marketingovým účelům v rámci propagace soutěže Angelini University Award!, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit projekty pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravené projekty dále užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s projektem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen účastí v této soutěži.

 

3. Jednotliví členové soutěžního týmu výslovně prohlašují, že jsou autory / spoluautory projektu a jsou oprávněni uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu příslušný člen soutěžního týmu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku výše uvedeného vznikla pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je ji příslušný člen soutěžního týmu povinen v plném rozsahu uhradit.

ČLÁNEK 17

OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNOSTNÍ PRÁVA

1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže, resp. člen soutěžního týmu, garant (dále jen „subjekt údajů“) podpisem dokumentu Souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů – vyslovuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to za účelem realizace soutěže dle těchto pravidel. Pro účely kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži, a vyhodnocení soutěže budou zpracovávány následující osobní údaje subjektu údajů: jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail, vysoká škola / fakulta, ročník, pracoviště garanta, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas podání přihlášky, IP adresa zařízení, ze kterého byla přihláška odeslána, IP adresa zařízení, ze které se subjekt údajů přihlásil do virtuální skupiny v rámci aplikace Microsoft Teams,  komunikace v rámci virtuální skupiny v rámci aplikace Microsoft Teams, a v případě výhry i údaj o výhře, údaje nutné pro předání výhry a údaj o předání výhry i související komunikace. Pro účely marketingu a propagace budou zpracovávány následující osobní údaje subjektu údajů: jméno a příjmení, fotografie, vysoká škola / fakulta / pracoviště garanta.

 

2. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, vysoká škola / fakulta, pracoviště garanta, popřípadě telefonní číslo, je nezbytné pro účast v soutěži. Pokud některý z těchto osobních údajů nebude subjektem údajů poskytnut, ztrácí subjekt údajů možnost získat výhru.

 

3. Zpracování osobních údajů subjektu údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění v rozsahu, v jakém se aplikuje. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení je pořadatel.

 

4. Právním titulem zpracování je souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracován pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

 

5. Doba zpracování osobních údajů pro účel vedení soutěže a předání výher je doba od okamžiku vyplnění a odeslání formální přihlášky do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu subjektem údajů. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Doba zpracování osobních údajů pro účely marketingu a propagace je 5 let od ukončení soutěže a vypořádání výher.

 

6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

 

7. Údaje poskytnuté subjektem údajů mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

 

8. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat zasláním emailu na adresu angeliniaward@angelini.cz, kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na pořadatele na e-mailu angeliniaward@angelini.cz. Na tomto e-mailu může subjekt údajů podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost.

 

9. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Subjekt údajů má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt údajů má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

 

10.  Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Weinhold Legal, s.r.o. advokátní kancelář

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

E-mail: dpo.angelini@weinholdlegal.com

 

11. Účastník soutěže, resp. člen soutěžního týmu, a případně garant podpisem dokumentu Souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů uděluje pořadateli bezplatný souhlas s užitím svého výše uvedeného jména, příjmení, vysoké školy / fakulty (pracoviště v případě garanta) v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží pro marketingové účely pořadatele, zároveň svůj souhlas s tím, že pořadatele je oprávněn v rámci akce AUA! 24 bezplatně pořídit resp. zaznamenat jeho osobu včetně jeho podoby a dalších v úvahu připadajících prvků a projevů jeho osobnosti (dále jen „Osobností prvky“) jakoukoliv technologií na fotografické nebo videozáznamy a následně potvrzuje svůj souhlas tyto záznamy resp. fotografie a videozáznamy (dále také jen „záznamy“) zachycujících osobu účastníka soutěže resp. člena soutěžního týmu, či garanta včetně jeho Osobnostní prvků užívat v neomezeném rozsahu, a to zejména tak, že je oprávněn je uveřejňovat v médiích, v propagačních materiálech pořadatele. Shora popsaný souhlas s užitím jména, příjmení, vysoké školy / fakulty (pracoviště v případě garanta), záznamů resp. obrazových a audiovizuálních záznamů zachycujících jeho osobu včetně Osobnostních prvků se poskytuje na dobu od podpisu tohoto souhlasu do okamžiku uplynutí 5 let od ukončení soutěže, v neomezeném územním rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření (zejména pro účely šíření prostřednictvím televizního vysílání, tiskovin, letáky, plakáty, tištěné inzeráty a sítě internet).

Soutěžící je srozuměn a souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn v záznamu činit nezbytné úpravy, retuše a korektury, zařazovat záznam do jiných materiálů včetně doplnění různými obchodními či reklamními atributy, záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení / v souboru s jinými autorskými díly.

 

Soutěžící je srozuměn též s tím, že pořadatel má právo, nikoli však povinnost záznam užít (týká se záznamu jako celku i jeho jednotlivých částí). Pořadatel má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i jméno, příjmení a vysokou školu / fakultu soutěžícího, případně pracoviště garanta.

ČLÁNEK 18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o. si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení a současně na základě příslušného oznámení změnit lhůty a data uvedená v těchto pravidlech, jakož i podmínky pro předání výher.

 

2. Jednotliví členové soutěžního týmu (jakož i garant) účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a pořadatel soutěže nenese žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku) či v souvislosti s užitím výher.

 

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící, resp. členové soutěžního týmu, kteří splní podmínky pro účast v soutěži, tak jak jsou stanoveny v pravidlech. Pořadatel soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími, resp. členy soutěžního týmu (jakož i garantem). Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s touto soutěží (např. funkčnost internetu, odesílání e-mailových zpráv apod.).

 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok a bude pořadatelem ze soutěže vyřazena.

 

5. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, resp. člena soutěžního týmu (jakož i garanta), a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

 

6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, resp. každý člen soutěžního týmu a garant, souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

 

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni porotci, zaměstnanci pořadatele soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. Pokud se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. V případě pochybností, zda se jedná o osobu uvedenou v tomto bodě, rozhoduje o účasti takové osoby v soutěži výhradně pořadatel.

 

9. Úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách www.angeliniaward.cz.