PRAVIDLA

Pravidla soutěže Angelini University Award! 2020/2021

ČLÁNEK 1

ÚČEL PRAVIDEL

Účelem těchto pravidel soutěže Angelini University Award! 2020/2021 (dále jen „pravidla“) je definovat podmínky účasti, celkového fungování a vyhodnocení 4. ročníku soutěže Angelini University Award (dále jen „AUA! 20/21“ nebo zkráceně jen „soutěž“).

ČLÁNEK 2

POŘÁDAJÍCÍ SUBJEKT
Soutěž pořádá společnost Angelini Pharma Česká republika s.r.o., se sídlem: Palachovo náměstí 799/5, Starý Lískovec, 625 00 Brno, IČ: 18824706, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 1132 (dále jen „Angelini“ či „pořadatel“).

ČLÁNEK 3

ÚČEL SOUTĚŽE
Soutěž si klade za cíl přispět k dynamickému rozvoji inovací a kreativnímu přístupu v oblastech souvisejících s péčí o zdraví prostřednictvím projektu, který na základě kvality a relevance vybere porota soutěže a veřejnost.

ČLÁNEK 4

PRAVIDLA ZÍSKÁNÍ CEN

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje výlučné právo na výklad a aplikaci zde uvedených pravidel a řešení jakékoli problematiky, kterou tato pravidla neupravují.

 

2. Kritéria výběru a důvody pro rozhodování, včetně udělení ceny/cen jsou výlučnou pravomocí a zodpovědností společnosti Angelini. Proti vyhodnocení této soutěže, které je nezvratné a definitivní, nelze za žádných okolností podat stížnost ani odvolání.

 

3. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit cenu/ceny, pokud by takový krok byl v rozporu s platnými pravidly, nebo v případě, že porota shledá, že žádný z předložených projektů nesplňuje pravidla této soutěže, např. nedosahuje požadované kvality.

 

4. Společnost Angelini si vyhrazuje právo neudělit ceny v případě, že se do soutěže přihlásí méně než 5 projektů, případně pokud ve stanoveném termínu budou odevzdány méně než 5 projektů.

ČLÁNEK 5

OBSAH PROJEKTŮ

Tématem soutěže AUA! 20/21 je „Better nutrition – Better Health / Lepší výživa – lepší zdraví“.

 

Studenti vysokých škol mohou předkládat projekty z oblastí, které se k tomuto tématu vztahují. V této souvislosti je možné využít ekonomické, humanitní, kreativní i technologické přístupy, a to zejména v následujících oborech: medicína, farmacie, ošetřovatelství, psychologie, pedagogika, informatika, ekonomika a management.

 

Projekty se mohou věnovat například tématu stravovacích návyků, potravinových alergií a intolerancí, terapeutických a molekulárních cílů ve výživě, potravinových doplňkům, potravin pro zvláštní výživu, digitalizaci v oblasti zdraví a výživy, spolupráci s institucemi, charitativním iniciativám apod.

 

Práce mohou být pojaté jako výzkumné práce, ale i podpůrné aplikace, edukační programy či návrhy služeb a aplikací. V případě pochyb o vhodnosti zamýšleného projektu je možné se obrátit na pořadatele prostřednictvím e-mailu angeliniaward@angelini.cz.

ČLÁNEK 6

ÚČASTNÍCI

Účastníkem se mohou stát pouze soutěžní týmy složené z 2–5 fyzických osob ve věku 18–35 let, které jsou studenty v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2020/21 na vysoké škole v České republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů (dále jen „soutěžní tým“, „účastník“ či „soutěžící“).

 

Každý tým může být veden či dozorován jedním profesorem/vyučujícím/odborníkem na dané téma (dále jen „garant“). Garant se nepovažuje za přímého člena soutěžního týmu, ale je jeho zvláštním dozorovým poradním subjektem. Garant podpisem souhlasu se zpracováním osobních údajů vyslovuje i svůj souhlas s pravidly této soutěže.

 

Soutěžní tým musí zvolit jednoho svého člena, který bude za tým vystupovat, jako jeho zástupce (dále jen „vedoucí týmu“).

 

Každý jednotlivý člen soutěžního týmu musí být schopen prokázat, že je studentem příslušné vysoké školy, a to tak, že na výzvu pořadatele soutěže předloží příslušné doklady prokazující uvedené.

ČLÁNEK 7

HARMONOGRAM

1.  Soutěž se bude konat od 1. 10. 2020 do 30. 9. 2021.

2. Přihlášku do soutěže je nutné podat nejpozději do 28. 2. 2021, 23:59:59 hodin.

3. Průběžný dotazník musí být zodpovězen do 31. března 2021, 23:59:59 hodin.

4. Termín předložení projektů je do 31. května 2021, 23:59:59 hodin.

5. Slavnostní finále se uskuteční v září 2021.

ČLÁNEK 8

CENY

1. Ceny mají peněžitý charakter, konkrétní peněžní částka bude udělena 3 nejlepším projektům:

 

  • Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA!20/21 předložil a prezentoval nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 100 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude tento samostatně oceněn částkou ve výši 20 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2 článku 9).

 

  • Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA!20/21 předložil druhý nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 50 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude tento samostatně oceněn částkou ve výši 10 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2 článku 9).

 

  • Soutěžní tým, který dle hlasování účastníků akce AUA!20/21 předložil třetí nejlepší projekt na zadané téma, obdrží částku 25 000 Kč. Pokud tento vítězný soutěžní tým dozoruje (pomáhá) i garant, bude tento samostatně oceněn částkou ve výši 5 000 Kč (pokud tento postup odpovídá ustanovení odstavce g), čísla 2 článku 9).

 

2. Rozdělení ceny mezi jednotlivé členy týmů je odpovědností vedoucích příslušných soutěžních týmů. Každý člen vítězného týmu obdrží diplom oceňující jeho práci. Garantovi je cena předána samostatně.

 

3. Výherci berou na vědomí, že výhry podléhají zákonné dani z příjmu a v souladu se zákonem budou řádně zdaněny.

 

4. Všichni autoři odevzdaných projektů a jejich jednotliví členové obdrží diplom oceňující jejich účast v soutěži.

 

5. Nárok na přidělení cen automaticky a definitivně zaniká, a to bez dalšího konkrétního formálního postupu, v případě, že nastane jedna z následujících situací:

 

a) přihláška vítězného týmu/týmů obsahuje nesrovnalosti,

b) existují náznaky, že příslušný projekt byl vypracován jinými osobami, než jsou osoby uvedené v přihlášce,

c) vítěz o vyplacení ceny nepožádá do jednoho roku ode dne jejího udělení,

d) vítěz/vítězové odmítnou vyjádřit bezvýhradný souhlas s těmito pravidly,

e) téma projektu neodpovídá zadanému tématu, či jinak porušuje pravidla této soutěže či morálky,

f) jakékoli nařízení uvedené v těchto pravidlech bude porušeno.

 

6. Nevyplývá-li z ustanovení těchto pravidel jinak, přidělení cen nezakládá kromě získání peněžní odměny žádná jiná práva.

ČLÁNEK 9

ZAPOJENÍ DO SOUTĚŽE

1. Do soutěže se mohou zapojit pouze účastníci resp. soutěžní týmy složené ze studentů vysokých škol, kteří jsou schopni prokázat své studium v rámci bakalářských, magisterských a postgraduálních studijních programů v akademickém roce 2020/21 na vysoké škole v České republice, včetně studentů studujících v rámci výměnných programů, dozorované případně jejich garantem, a to tak, že zašlou svou přihlášku do soutěže (viz bod 10 těchto pravidel) a následně do soutěže zašlou i svůj projekt zpracovávající zadané téma této soutěže.

 

2. Soutěžní projekty musí souhrnně splňovat následující požadavky:

a) na vypracování projektu se nesmí podílet člen/členové poroty ani projekty konzultovat,

b) soutěžní projekty zcela splňují pravidla této soutěže a odpovídají svou kvalitou zadanému tématu a nárokům soutěže,

c) každý soutěžní tým se do této soutěže v akademickém roce 2020/21 může přihlásit pouze jednou (= s jedním projektem),

d) každý jednotlivý člen týmu může být členem pouze jednoho soutěžního týmu,

e) členové soutěžního týmu nebyly autory projektu odevzdaného v předešlém ročníku soutěže,

f) každý soutěžní tým má minimálně dva a maximálně pět členů,

g) soutěžní týmy se mohou přihlásit pod vedením garanta (vyučující či odborník v dané oblasti). Účast garanta ovšem není podmínkou.

ČLÁNEK 10

PŘIHLÁŠKY

1. Přihlášku do soutěže, která splňuje ustanovení těchto pravidel je (se souhlasem všech členů soutěžního týmu, případně garanta) je povinen formálně podat vedoucí soutěžního týmu a to vyplněním on-line formuláře na adrese www.angeliniaward.cz v sekci Registrace ve lhůtě stanovené těmito pravidly, tedy ve lhůtě stanovené pro podávání přihlášek do soutěže.

 

2. V rámci vyplňování on-line formuláře je vedoucí soutěžního týmu povinen uvést:

a) identifikaci vedoucího soutěžního týmu (jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, vysoká škola/fakulta),

b) identifikaci jednotlivých členů týmů (jméno, příjmení, e-mail, vysoká škola/fakulta),

c) případně identifikaci garanta (jméno, příjmení, titul, pracoviště).

 

a přiložit následující nedílné přílohy

 

a) kopii potvrzení o studiu na univerzitě v České republice v akademickém roce 2020/21, a to od všech členů soutěžního týmu (včetně vedoucího týmu)

 

b) souhlas s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů v rozsahu stanoveném těmito pravidly, a to od všech členů soutěžního týmů i garanta (vzor tohoto dokumentu je možné nalézt na stránkách www.angeliniaward.cz v sekci Registrace)

 

a to tak, že tyto přílohy přihlášky (resp. potvrzení o studiu a souhlas) musí být naskenovány a nahrány jako příloha k formuláři nebo odeslány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz.

 

4. Formálním podáním přihlášky (vyplněním a odesláním webového formuláře, včetně podepsaného souhlasu s účastí v soutěži a se zpracováním osobních údajů) vyjadřují jednotliví členové soutěžního týmu a garant bezvýhradný a bezpodmínečný souhlas s ustanoveními těchto pravidel včetně souhlasu se zpracováním jejích osobních údajů dle článku 17 těchto pravidel a současně souhlasí s ověřením správnosti a pravosti poskytnutých údajů.

ČLÁNEK 11

PRŮBĚŽNÝ DOTAZNÍK

1. Všechny soutěžní týmy musí následně vyplnit dotazník s otázkami, které se týkají jejich projektů. Tento dotazník bude po přijetí a zaevidování přihlášky zaslán pořadatelem zástupci soutěžního týmu prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou v přihlášce do soutěže. Vyplnění dotazníku je povinné a nesplnění této povinnosti může být důvodem k vyloučení ze soutěže.

ČLÁNEK 12

PŘÍPRAVA A PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ

1. Projekty musí být předloženy v elektronické podobě. Projekty musí obsahovat:

a) úvodní stranu podle Pořadatelem zaslaného vzoru, na které je uveden název projektu, identifikace jednotlivých autorů (členů soutěžního týmu) projektu a vzdělávací instituce, ke které patří,

b) projekt nesmí přesáhnout 50 normostránek v dokumentu Word, nebo dokumentu vytvořeném v obdobném editoru a musí být zaslán ve formátu PDF,

c)  vyžaduje-li to práce, lze nad rámec uvedeného rozsahu přiložit Přílohy např. ve formě tabulek, obrázků, prototypů apod.,

d) projekty musí být napsány v češtině nebo slovenštině,

e) musí se jednat o originální dosud nepublikovaný projekt na zadané téma,

f) k projektu musí být přiložena anotace v českém a anglickém jazyce v rozsahu max. 900 znaků (včetně mezer).

 

2. Projekty musí být zasílány e-mailem na adresu angeliniaward@angelini.cz.

 

3. Odeslání emailem je nutné provést ve lhůtě pro předložení projektů, a to nejpozději do 23:59:59 v poslední den stanovené lhůty.

 

4. Po odeslání projektu digitální formou bude skupině účastníků zasláno potvrzení o přijetí dokumentů.

 

5. Projekty ani přílohy předkládané v rámci soutěže nebudou uchazečům navráceny.

 

6. Všichni členové každého soutěžního týmu a garant se účastí v soutěži (při zpracování projektu) zavazují, že budou dodržovat veškeré místní zákony a předpisy, zejména zákon č. 40/1995 Sb., o regulaci reklamy, a že zpracováním projektu nevznikne pořadateli žádná škoda v důsledku porušení tohoto článku.

ČLÁNEK 13

KRITÉRIA PRO VÝBĚR SEMIFINALISTŮ SOUTĚŽE

Při posuzování projektů se porota zaměří na ocenění jejich přínosu na základě následujících kritérií:

  • inovativnost,
  • metodika,
  • relevance projektu,
  • praktická proveditelnost projektů / realizace (včetně souladu s právními předpisy),
  • formální stránka prezentace: písemný projekt a související materiály (pokud jsou předloženy).

ČLÁNEK 14

POROTA

1. Porota soutěže vybírá do semifinále soutěže max. 10 finálních projektů. Porota je tvořena čtyřmi členy, a to Country Medical Managerem a dalším odborníkem Pořadatele a dvěma externími nezávislými odborníky v oblastech, kterých se téma soutěže dotýká.

 

2. V případě, že se porota necítí být kompetentní posoudit věcnou podstatu některého projektu, může požádat o spolupráci jednoho či více odborníků, pokud s tímto postupem souhlasí většina jejích členů. Kontakt s odborníkem/odborníky zajistí předseda poroty, případně člen poroty, kterého předseda poroty určí.

 

3. Jednotliví členové poroty bodově hodnotí projekty nezávisle na ostatních porotcích prostřednictvím jednotného formuláře. Na základě celkového počtu bodů se určí projekty postupující do semifinále. V případě rovnosti bodů porota hlasuje – každý z porotců má 1 hlas, předseda poroty 2. Těchto 10 projektů bude oznámeno nejpozději do 31. 7. 2021.

ČLÁNEK 15

VYHLÁŠENÍ OCENĚNÝCH PROJEKTŮ, PŘEDÁNÍ CEN

1. Vyhlášení projektů oceněných v rámci soutěže AUA!20/21 proběhne na veřejné akci, která se bude konat v září 2021, místo konání pořadatel oznámí jednotlivým účastníkům a garantům v dostatečném předstihu.

 

2. Semifinalisté budou pořadatelem požádáni, aby na uvedené veřejné akci své projekty představili v rámci tříminutové prezentace a následně ve 2 minutách zodpověděli dotazy poroty. Dotazy budou soutěžícím zaslány dopředu. Poté porota vybere max. 5 týmů, které své projekty veřejně představí v rámci sedmiminutové prezentace (rovněž v rámci uvedené akce) všem účastníkům akce. Po ukončení této prezentace proběhne tajné hlasování, do nějž se mohou zapojit všichni přítomní účastníci akce AUA! 20/21, tedy jak všichni účastníci soutěže, kteří se účastní dané akce (s výjimkou samotných finalistů), tak i další účastníci této akce (např. odborní hosté). Každý zaregistrovaný účastník akce má jeden hlas. O vítězných projektech tak rozhodne hlasování všech zúčastněných pozvaných účastníků akce AUA! 20/21 s výjimkou samotných finalistů

 

3. O sčítání hlasů je proveden záznam. V případě rovnosti hlasů rozhodne o vítězi porota.

 

4. K získání nároku na cenu musí účastníci soutěže, jejichž projekty byly účastníky akce AUA! 20/21 vybrány, jako vítězné, splnit následující podmínky:

a) zúčastnit se výše zmíněné akce (min 1 člen soutěžního týmu),

b) umožnit vysokým školám a Pořadateli soutěže zveřejnění oceněných osob a údajů pro propagaci soutěže,

c) jednotliví členové soutěžního týmu musí respektovat zájem Pořadatele na zveřejnění svých osobních údajů (jméno, příjmení, vysoká škola) a své fotografie v rozsahu stanoveném těmito pravidly a

d) jednotliví členové soutěžního týmu musí souhlasit s užitím a zveřejněním projektu v rozsahu stanoveném těmito pravidly;

až splněním uvedených podmínek, vzniká uvedenému účastníkovi nárok na příslušnou cenu.

 

5. Ceny budou výherním soutěžním týmům předány v rámci výše uvedené veřejné akce formou „obrazové poukázky“ do rukou jakéhokoliv člena soutěžního týmu. Pro vyplacení ceny musí soutěžní tým předložit uvedený poukaz a potvrdit souhlas s vyplacením výhry. Souhlas s vyplacením výhry uvedeným způsobem musí písmeně potvrdit všichni členi týmu (a případně i garant pokud dozoroval vítězný projekt). Následně budou finanční prostředky proplaceny na předložený bankovní účet, nejpozději však do 1 roku ode dne předání poukazu.

ČLÁNEK 16

PRÁVA K DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ VZNIKLÉMU V RÁMCI PROJEKTŮ

1. Práva k duševnímu vlastnictví vzniklému v rámci projektů náleží autorům.

 

2. Jednotliví členové soutěžního týmu však svou účastí v soutěži resp. přihlášením do soutěže poskytují pořadateli nevýhradní bezplatný souhlas s tím, že pořadatel je oprávněn projekt a všechny jeho součásti využívat výhradně za účelem pořádání této soutěže, jejího vyhodnocení a její propagace, a to zejména ke zveřejnění v rámci veřejné akce, na webových stránkách www.angeliniaward.cz, a k propagačním a marketingovým účelům v rámci propagace soutěže Angelini University Award!, a to v neomezeném rozsahu (zahrnuje neomezený rozsah územní, množstevní a časový). Pořadatel není povinen tuto licenci využít a je oprávněn upravit projekty pro své potřeby v souladu s autorským zákonem v platném znění a takto upravené projekty dále užít. Pokud je ve smyslu autorského zákona pro jakékoliv další nakládání s projektem (např. jeho úpravu, zpracování, překlad, vytvoření společného díla apod.) potřebný souhlas účastníka, má se za to, že byl tento souhlas výslovně udělen účastí v této soutěži.

 

3. Jednotliví členové soutěžního týmu výslovně prohlašují, že jsou autory/spoluautory projektu a jsou oprávněni uvedené souhlasy udělit. V případě, že se v průběhu soutěže nebo kdykoliv po jejím skončení prokáže opak, odpovídá v plném rozsahu příslušný člen soutěžního týmu za veškeré škody vzniklé v této souvislosti pořadateli a zavazuje se tyto škody neprodleně v plném rozsahu uhradit. Uvedené zejména znamená, že pokud by v důsledku nedostatku výše uvedeného vznikla pořadateli soutěže anebo jiné osobě jakákoliv škoda (např. uložením povinnosti poskytnout zadostiučinění či uložením pokuty) anebo náklady, je příslušný člen soutěžního týmu povinen je v plném rozsahu uhradit.

ČLÁNEK 17

OSOBNÍ ÚDAJE, OSOBNOSTNÍ PRÁVA

1. Účast v soutěži je dobrovolná. Účastník soutěže, resp. člen soutěžního týmu, garant (dále jen „subjekt údajů“) podpisem dokumentu Souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů – vyslovuje souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů, a to účelem realizace soutěže dle těchto pravidel. Pro účely kontroly splnění podmínek pro účast v soutěži, a vyhodnocení soutěže budou zpracovávány následující osobní údaje subjektu údajů: jméno, příjmení, telefon, adresa, e-mail, vysoká škola/fakulta, pracoviště garanta, údaj o zapojení se do soutěže, datum a čas podání přihlášky, IP adresa zařízení, ze kterého byla přihláška odeslána, a v případě výhry i údaj o výhře, údaje nutné pro předání výhry a údaj o předání výhry i související komunikace. Pro účely marketingu a propagace budou zpracovávány následující osobní údaje subjektu údajů: jméno a příjmení, fotografie, vysoká škola / fakulta / pracoviště garanta.

2. Subjekt údajů bere na vědomí, že poskytnutí osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mail, vysoká škola/fakulta, popřípadě telefonní číslo, je nezbytné pro účast v soutěži. Pokud některý z těchto osobních údajů nebude subjektem údajů poskytnut, ztrácí subjekt údajů možnost získat výhru.

3. Zpracování osobních údajů subjektu údajů se řídí nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) a dále zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů, v platném znění v rozsahu, v jakém se aplikuje. Správcem osobních údajů ve smyslu nařízení je pořadatel.

4. Právním titulem zpracování je oprávněný zájem pořadatele a souhlas. Pokud je souhlas odvolán, bude zpracováván pouze omezený rozsah údajů po omezenou dobu tří let pro účely ochrany práv správce (z důvodu případné kontroly ze strany orgánu dozoru, obrany proti tvrzeným nárokům, vymáhání pohledávek) z titulu oprávněného zájmu pořadatele, déle pouze u výherců, pokud to ukládá zvláštní právní předpis.

5. Doba zpracování osobních údajů pro účel vedení soutěže a předání výher je doba od okamžiku vyplnění a odeslání formální přihlášky do soutěže až do vypořádání výher, resp. do odvolání souhlasu subjektem údajů. Odvoláním souhlasu končí účast v soutěži. Doba zpracování osobních údajů pro účely marketingu a propagace je 5 let od ukončení soutěže a vypořádání výher.

6. Způsob prováděného zpracování je elektronický, ruční a částečně automatizovaný.

7. Údaje poskytnuté subjektem údajů mohou kromě pořadatele zpracovávat jakožto zpracovatel marketingové společnosti pověřené pořadatelem soutěže, a to způsobem obvyklým pro zajišťování soutěží, doručovatelské společnosti, dodavatelé IT služeb a účetní, daňoví a právní poradci.

8. Subjekt údajů může kdykoliv souhlas odvolat zasláním emailu na adresu angeliniaward@angelini.cz kde je možné uplatnit také ostatní práva subjektu údajů. V případě pochybností o dodržování práv se může subjekt údajů obrátit na pořadatele na emailu angeliniaward@angelini.cz Na tomto e-mailu může subjekt údajů podat k pořadateli námitky, žádosti, stížnosti či jiné dotazy týkající se ochrany osobních údajů. Dozorovým orgánem je Úřad pro ochranu osobních údajů, ke kterému může subjekt údajů podat stížnost.

9. Subjekt údajů bere na vědomí, že má práva dle příslušné právní úpravy, tj. zejména bere na vědomí, že poskytnutí údajů je dobrovolné, zpracování je transparentní, že má právo na informace a přístupu k osobním údajům a právo na opravu svých osobních údajů, omezení zpracování, výmaz a jejich likvidaci. Subjekt údajů má rovněž právo na přenositelnost údajů a právo být zapomenut. Subjekt údajů má rovněž právo vznést námitku při zpracování pro účely přímého marketingu, včetně profilování. Subjekt údajů má právo na námitky proti zpracování založené na oprávněném zájmu. Subjekt údajů nebude předmětem rozhodnutí založeného na automatizovaném zpracování, které má pro něj právní účinky nebo se jej významně dotýká.

10.  Pořadatel jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů:

Jméno: Weinhold Legal, v.o.s. advokátní kancelář

Adresa: Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1

E-mail: dpo.angelini@weinholdlegal.com

 

11. Účastník soutěže resp. člen soutěžního týmu, garant podpisem dokumentu Souhlas s pravidly soutěže a se zpracováním osobních údajů uděluje Pořadateli bezplatný souhlas s užitím svého výše uvedeného jména, příjmení, vysoké školy/fakulty v médiích (včetně internetu), propagačních a reklamních materiálech pořadatele v souvislosti se soutěží pro marketingové účely Pořadatele, zároveň svůj souhlas s tím, že pořadatele je oprávněn v rámci akce AUA! 20/21 bezplatně pořídit resp. zaznamenat jeho osobu včetně jeho podoby a dalších v úvahu připadajících prvků a projevů jeho osobnosti (dále jen „Osobností prvky“) jakoukoliv technologií na fotografické nebo videozáznamy a následně potvrzuje svůj souhlas tyto záznamy resp. fotografie a videozáznamy (dále také jen „záznamy“) zachycujících osobu účastníka soutěže resp. člena soutěžního týmu, či garanta včetně jeho Osobnostní prvků užívat v neomezeném rozsahu, a to zejména tak, že je oprávněn je uveřejňovat v médiích, v propagačních materiálech pořadatele. Shora popsaný souhlas s užitím jména, příjmení, města, univerzity, záznamů resp. obrazových a audiovizuálních záznamů zachycujících jeho osobu včetně Osobnostních prvků se poskytuje na dobu od podpisu tohoto protokolu do okamžiku uplynutí 5 let od ukončení soutěže, v neomezeném územním rozsahu, v neomezeném množství (počtu) užití a ke všem způsobům užití a šíření (zejména pro účely šíření prostřednictvím televizního vysílání, tiskovin, letáky, plakáty, tištěné inzeráty a sítě internet).

Soutěžící je srozuměn a souhlasí s tím, že pořadatel je oprávněn v záznamu činit nezbytné úpravy, retuše a korektury, zařazovat záznam do jiných materiálů včetně doplnění různými obchodními či reklamními atributy, záznam v původní i v takto zpracované podobě užít ve výše uvedeném rozsahu i ve spojení/v souboru s jinými autorskými díly.

 

Soutěžící je srozuměn též s tím, že pořadatel má právo, nikoli však povinnost záznam užít (týká se záznamu jako celku i jeho jednotlivých částí). Pořadatel má rovněž právo, nikoli však povinnost, společně s užitím záznamu užít v analogickém rozsahu i jméno, příjmení a vysokou školu/fakultu soutěžícího.

ČLÁNEK 18

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo kdykoliv pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž úplně zrušit bez udání důvodů a stanovení náhrady. Pořadatel si vyhrazuje právo rozhodnout ve všech otázkách týkajících se této soutěže podle vlastního uvážení a bez sdělení důvodů. Společnost Angelini si vyhrazuje právo kdykoli dle svého uvážení a současně na základě příslušného oznámení změnit lhůty a data uvedená v těchto pravidlech, jakož i podmínky pro předání výher.

 

2. Jednotliví členové soutěžního týmu (jakož i a garant) účastí v této soutěži prohlašují, že se soutěže účastní výhradně na vlastní odpovědnost a pořadatel soutěže nenesou žádnou odpovědnost za případnou škodu vzniklou v souvislosti s touto soutěží (ať již se jedná o škodu na zdraví, či škodu na majetku) či v souvislosti s užitím výher.

 

3. Soutěže se mohou zúčastnit pouze soutěžící, resp. členové soutěžního týmu, kteří splní podmínky pro účast v soutěži, tak jak jsou stanoveny v pravidlech. Pořadatel soutěže má právo na výsledné posouzení splnění stanovených podmínek soutěže jednotlivými soutěžícími, resp. členy soutěžního týmu (jakož i garantem). Pořadatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy související s touto soutěží (např. funkčnost internetu, odesílání e-mailových zpráv apod.).

 

4. Osoby nesplňující podmínky účasti v soutěži nebo jednající v rozporu s pravidly nebudou do soutěže zařazeny. Pokud se ukáže, že se taková osoba i přes uvedené stala výhercem, např. v důsledku nepravdivých informací, které poskytla, nemá na výhru nárok a bude pořadatelem ze soutěže vyřazena.

 

5. Pořadatel je oprávněn s konečnou platností vyloučit soutěžícího, resp. člena soutěžního týmu (jakož i garanta), a to v případě, že bude mít podezření, že soutěžící dosáhl výsledku v soutěži podvodným jednáním nebo jednáním, které je v rozporu s dobrými mravy a je způsobilé ovlivnit výsledky této soutěže. Toto rozhodnutí pořadatele je konečné a bez možnosti odvolání.

 

6. Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící, resp. každý člen soutěžního týmu a garant, souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat.

 

7. Účast v soutěži ani výhry není možné vymáhat právní cestou. Pořadatel soutěže si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry výhrami obdobného typu a hodnoty.

 

8. Ze soutěže jsou vyloučeni všichni porotci, zaměstnanci pořadatele soutěže a všech spolupracujících agentur, společností a osoby jim blízké. Pokud se výhercem stane osoba, která je zaměstnancem uvedených společností, nebo osoba jí blízká, cena se nepředá. V případě pochybností, zda se jedná o osobu uvedenou v tomto bodě, rozhoduje o účasti takové osoby v soutěži výhradně pořadatel.

 

9. Úplná pravidla jsou k dispozici na soutěžních stránkách www.angeliniaward.cz.