Duševní zdraví

2019/2020

Statistika

0
Týmů
0
Účastníků
0
Garantů
0
Univerzit

PRVNÍ MÍSTO

Význam placenty pro vývoj mozku plodu

Autoři

Rona Karahoda
Hana Horáčková
Veronika Váchalová

Garant

František Štaud

Placenta je klíčovým orgánem pro růst, vývoj a programování plodu. Nejnovější epidemiologické údaje poukazují na souvislost mezi dysfunkcí placenty a neuspokojivým průběhem těhotenství. Značná pozornost je věnována zejména fenoménu fetálního programování duševního zdraví. Homeostáza serotoninu v placentě je považována za jeden z nejdůležitějších mechanismů zapojených do neurovývoje plodu a tvoří jádro tzv. „osy placenta-mozek“. V této studii poskytujeme informace o tom, jak se placentární homeostáza serotoninu mění během těhotenství. Navíc ukazujeme, že užívání antidepresiv během těhotenství může změnit fyziologickou homeostázu serotoninu v placentě, a následně narušit mentální vývoj a programování plodu. To by mohlo potomka v životě předisponovat k velkému množství poruch duševního zdraví, zahrnující deprese, úzkosti, poruchy autistického spektra, ADHD nebo schizofrenie a další.

DRUHÉ MÍSTO

Projekt @kpsychologovi

Autoři

Tereza Hrušková
Petra Ondrová

Návštěva psychologa se pojí z řadou mýtů a předsudků. Stigmatizace společnosti a sebestigmatizace tématu duševního zdraví je stále veliká. Projekt @kpsychologovi se snaží bořit mýty a vyvrátit předsudky jedinečnou formou, a to otevřeností k tématu formou instagramového profilu, webové stránky a online programu #nekaslinasebe. Na instagramové platformě přináší příspěvky na téma duševního zdraví, v souladu s hasthagem #nekaslinasebe a snaží se postavit téma psychického zdraví na stejnou úroveň jako zdraví fyzické. Skrze webové stránky nabízí službu pomoci s vyhledáním vhodného psychologa. Pokud člověk přemýšlí o návštěvě psychologa, často neví, kde má začít, za kým má jít a také je v řadě případů přesvědčen, že jeho problém není dostatečně veliký a porovnává ho s ostatními. Cílem projektu je, aby návštěva psychologa nebyla vnímána jako tabu/stigma, ba naopak jako pozitivní péče o sebe. Projekt chce dát do povědomí, že při návštěvě psychologa nemusí být na druhé nahlíženo jako na „blázny“ či „na hlavu“. Hlavním cílem je mluvit o svých potřebách, sdílet je s ostatním a nebát se říct si o pomoc.

TŘETÍ MÍSTO

Edukace psychiatrických pacientů

Autoři

Jana Michalcová
Pavel Michalec

Garant

Ivana Tašková

Nonadherence k léčbě představuje poměrně častý problém u psychiatrických pacientů. Ačkoliv jsou tito pacienti dobře léčeni během pobytu v nemocnici, tak obvykle selhávají v domácích podmínkách. Nonadherence patří mezi příčiny opakovaných hospitalizací a zvyšujících se nákladů na zdravotní péči. Cílem tohoto projektu je zvýšit adherenci psychiatrických pacientů k léčbě prostřednictvím nové edukační metody. Důvody k nonadherenci psychiatrických pacientů jsou různé. Tento projekt je zaměřen především na příčiny nonadherence, které se vztahují k užívaným lékům. V rámci tohoto projektu bude probíhat individuální konzultace pacienta s klinickým farmaceutem, kdy bude mít pacient možnost se zeptat na aktuální otázky ohledně jeho léčby. Tato individuální konzultace má za úkol objasnit aktuální postoj pacienta k nastavené léčbě. Během konzultace bude předána příručka, která byla vytvořena pro účel edukace psychiatrických pacientů a obsahuje informace související s psychiatrickými léky. Využití této edukační metody bude probíhat v Psychiatrické nemocnici Bohnice, která je největším zdravotnických zařízením poskytující psychiatrickou péči v České republice. Nově vzniklá příručka pro pacienty byla vytvořena ve spolupráci s klinických farmaceutem, lékaři a psychologem, kteří mají dlouholetou praxi v psychiatrické nemocnici. Tato nová edukační metoda má velký potenciál pro zlepšení adherence pacientů k nastavené léčbě. Pacienti budou edukováni k tomu, aby přijali odpovědnost za svoji léčbu, tudíž dosáhli lepší kontroly nad stavem svého onemocnění a dobrých výsledků v rámci jejich dlouhodobé léčby.

FINALISTÉ

Mobilní aplikace Nestresuju

Autoři

Andrea Kretíková
Jan Ševela
Ondřej John

Garant

Lukáš Komárek

Nestresuju je aplikace pro operační systém Android vytvořená pro všechny, které trápí stres a kteří chtějí zlepšit schopnosti pro jeho lepší zvládání. Tato aplikace vychází z psychologické teorie Richarda S. Lazaruse a Susan Folkmanové o řízení stresu (stress managementu) známé jako kognitivně – transakšní model. V rámci této teorie je proces zvládnutí stresu rozdělen na kognitivní zhodnocení a následný coping, který autoři rozdělují na hledání řešení problému (problem-focused), zvládání svých emocí (emotion-focused) a hledání významů (meaning-focused). Nestresuju v sobě obsahuje prvky každé strategie pro komplexní rozvoj schopností uživatele. K tomu slouží 4 sekce Nestresuju: Nástěnka pro přehled aktivity v aplikaci, Deník pro zaznamenávání prožívaného stresu, Knihovna obsahující články o psychologii stresu a teorii řízení stresu a Program s úkoly na rozvoj schopností stres managementu.

FINALISTÉ

Terapeutický potenciál NBQX, antagonistu AMPA/kainátových receptorov, v animálnych modeloch drogovej závislosti

Autoři

Mária Vlková
Filip Šiška

Garant

Jana Rudá

Farmakologická liečba závislosti je v súčasnosti nedostačujúca. Preto bolo našim cieľom sledovanie vplyvu NBQX, antagonistu AMPA/kainátových receptorov, v adiktívnom správaní potkanov. Študovanými látkami boli metamfetamín, nikotín a alkohol. Závislosť na metamfetamíne a nikotíne bola modelovaná prostredníctvom operantnej intravenóznej autoaplikácie. Nasledovali dva týždne abstinencie a posledné sedenie. Alkoholová závislosť bola modelovaná intermitentným prístupom k 20% alkoholu v domácej klietke. V experimente s alkoholom bol navodený stav depresii-podobného fenotypu metódou olfaktorickej bulbektómie. NBQX nepreukázalo vplyv na príjem a vyhľadávanie metamfetamínu. V závislosti na nikotíne sa nepreukázal účinok NBQX počas akútnej expozície, ale po fáze abstinencie NBQX znížilo vyhľadávanie. NBQX prechodne znížilo príjem alkoholu a to výraznejšie v skupine s depresii-podobným fenotypom.

SEMIFINALISTÉ

Autoři
Název projektu
Garant

Jakub Albrecht
Jozef Buday
Gabriela Podgorná
Tadeáš Mareš

Praxe ambulantní personalizované elektrokonvulzivní léčby

Martin Anders

Lenka Pulkrábková
Petr Bzonek

Diferenciace linie SH-SY5Y do modelu zralého neuronu

Ondřej Soukup

Katrin Wolfová
Adam Chlapečka

Jak může expozice rizikovým faktorům v dětství ovlivnit duševní zdraví ve stáří?

Pavla Čermáková

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL