Duševní zdraví

2018/2019

Statistika

0
Týmů
0
Účastníků
0
Odborných garantů
0
Univerzit

PRVNÍ MÍSTO

3D tisk lékových forem s obsahem diazepamu pro terapii pacientů závislých na benzodiazepinech

Autoři

Jan Elbl
Martina Holická

Garant

Jan Muselík

Tento experimentální projekt byl zaměřen na přípravu orodispergovatelných filmů obsahujících diazepam v rozmezí dávek 0,492 – 2,125 mg, které by měly sloužit v terapii závislosti na benzodiazepinech. V první části byla upravena 3D tiskárna a pomocí disperze hydroxyethylcelulosy byl optimalizována iniciální metodika tisku. V druhé části byla pro tisk vybrána konkrétní disperze obsahující maltodextrin Glucidex® G6 (Roquette, France) a sorbitol. Rovněž je popsána úprava viskozity disperze pomocí přídavku hydroxyethylcelulosy Cellosize® QP 300 (DOW, Switzerland). Ve třetí části byla využita kombinace barevných disperzí pro jedoduchý popis tištěných filmů. Poslední část projektu se pak věnuje přípravě a hodnocení filmů s obsahem diazepamu. Zde byla využita disperze obsahující Kollidon® VA64, sorbitol, hydroxypropylmethylcelulosu Methocel® K100LV a glycerol.

DRUHÉ MÍSTO

Mobilní aplikace Nepanikař

Autoři

Veronika Kamenská
Aleš Řezáč
Tomáš Chlubna

Garant

Pavel Zemčík

Cílem projektu je vytvořit a zpřístupnit zdarma ke stažení mobilní aplikaci „Nepanikař“, která je určena pro lidi, zejména mladé, kteří mají psychické potíže a potřebují poskytnout rychlou první pomoc. Primární snahou vytvořené aplikace je rozrušeného člověk uklidnit a nabídnout mu další, odbornou pomoc – v aplikaci jsou přímé odkazy na telefony (155, 112, linka bezpečí, linka naděje, krizové centrum) a chatové poradny. Aplikace má pět základních modulů: deprese, úzkost/panika, sebepoškozování, myšlenky na sebevraždu a kontakty na odbornou pomoc. Aplikace „Nepanikař“ byla publikována na Google Play dne 11. března 2019 a na App Store dne 20. dubna 2019. Ke dni 12. května 2019 byla stažena celkem 8570 krát (z toho 2500 krát na App Store a 6070 krát na Google Play) a dosáhla hodnocení uživateli ve výši 5,0 na App Store a 4,8 na Google Play.
Aplikace poskytuje řešení pro klienty s psychickými potížemi, kteří nechtějí nebo se bojí o svých potížích mluvit a nabízí jim prvotní rychlou pomoc. V současné době je aplikace doporučována jako podpůrná pomoc i odborníky z praxe (školními psychology, psychiatry, psychoterapeuty, výchovnými poradci a školními metodiky prevence).

FINALISTÉ

Mobilní aplikace pro pro prevenci a podporu léčby deprese

Autoři

Vojtěch Slánský
Nikol Urbanská

Garant

Klára Marečková

Projekt je zaměřen na vytvoření aplikace pro prevenci a podporu léčby deprese. Předchozí pokusy v této oblasti ukázali, že se jedná o potenciálně účinný doplněk léčby. Řešení je založeno na vytvoření vytvoření a udržování pozitivních návyků, práci na silných a slabých stránkách a práci s vlastními emocemi. Celé řešení je vyvinuto formou hry pro maximální zaujetí uživatele a je založeno na metodě malých krůčku, aby se maximalizovala přístupnost aplikace i pro těžké případy deprese.

FINALISTÉ

Vliv dekarboxylázové aktivity bakterií v mase na duševní zdraví

Autoři

Daniela Mačálová
Dagmar Šašinková

Garant

Pavel Pleva

V mase se vyskytují bakterie s dekarboxylázovou aktivitou, které dokáží přeměňovat ami-nokyseliny na biogenní aminy. Konzumace potravin bohatých na biogenní aminy se může odrazit na fyzickém i duševním zdraví. Tato práce sledovala produkci 8 biogenních aminů (fenyletylamin, histamin, kadaverin, putrescin, tryptamin, tyramin, spermidin a spermin) u 21 kmenů bakterií rodu Staphylococcus izolovaných ze střevního obsahu pstruha potočního a 34 kmenů bakterií rodu Enterococcus izolovaných z králičího masa. Následně byl posou-zen vliv konzumace fermentovaných masných výrobků na duševní zdraví, ve kterých se na-chází srovnatelné množství biogenních aminů s našimi výsledky. Většina testovaných kmenů produkovala biogenní aminy, ale žádný kmen neprodukoval tryptamin, spermin a spermidin. Byla zjištěna nízká produkce fenyletyaminu a histaminu. U 24 kmenů byla zjiš-těna nadměrná produkce tyraminu, což by mohlo zásadně ovlivnit duševní zdraví konzu-mentů. Nadměrná produkce kadaverinu byla shledána u bakterií rodu Staphylococcus. Vý-razná produkce putrescinu byla shledána u 7 kmenů.

FINALISTÉ

21denní on-line meditační program

Autoři

Anastasya Lagutina
Alexandra Morozova
Tereza Novotná

Garant

Petr Zach

Meditační techniky se v poslední době staly populárními. Používají se coby psychoterapeutický nástroj k uchování duševního zdraví, tedy pochopení prožívaných emocí, odosobnění se od subjektivně zabarvených zkušeností. Pravidelná meditační praxe zlepšuje kognitivní funkce a práci imunitního systému, je prevencí neuro- degenerativních procesů, jako například Alzheimerovy choroby nebo ostatních typů demencí.
Postupně se s meditačními praxemi seznamuje i široká veřejnost. Vzhledem k rozmanitosti existujících technik je však složité vytvořit standardizované postupy a zajistit dostatečnou odbornost profesionálů.
Pro rozšíření mezi mladé lidi, s cílem udržení evidence-based přístupu, navrhujeme řešení ve formě 21-denního meditačního programu prezentovaného na sociální síti Instagram, která umožňuje vytvoření komunity, vzájemnou podporu participantů, okamžitou zpětnou vazbu a snadnou komunikaci s odborníky.

SEMIFINALISTÉ

Autoři
Název projektu
Garant

Alina Kulakovská
Matúš Pavlovič

Anima liberi – psychohygiena u dětí

Pavel Theiner

Karin Sedláková
Katarian Koniarova
Michaela Králová

Nová média a eliminace vzniku závislosti na volně prodejných léčivech

Karel Vašut

Jakub Danzig
Alice Abbondanza
Trisha Jigar Dhabalia

Role β2* nikotinových ACh receptorů ve vzniku závislosti a deprese

Helena Janíčková

Karolína Hájková
Markéta Černá
Naděžda Hrdinová

Stigmatizace a mýty spojené s OCD

Denisa Hejlová

Timotej Mareš
Tatiana Khrypunova

Vztah mezi stigmatizací pacientů a a jejich compliance s léčbou psychofarmaky

Václava van der Meijs

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL