Možnosti boje proti antibiotické rezistenci

2017/2018

Statistika

0
Týmů
0
Účastníků
0
Odborných garantů
0
Univerzit

Propagační video

PRVNÍ MÍSTO

Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Autoři

Matěj Bezdíček
Dita Říčná

Garant

Martina Lengerová

Cílem projektu je vytvoření komplexního řešení umožňujícího efektivní identifikaci lokálních outbreaků infekcí spojených s nemocniční péčí, a umožnit tak studium epidemiologie nemocničních bakteriálních populací. Řešení je založeno na zavedení rychlé, jednoduché a cenově nenáročné metody mini-MLST pro prospektivní typizaci bakteriálních kmenů v nemocnicích. Metoda využívá PCR cílenou na variabilní oblasti v housekeepingových genech s následnou analýzou amplikonů pomocí analýzy tání s vysokým rozlišením. Vzhledem k možnosti provázání výsledků mini-MLST s dobře zavedenou metodou MLST je dalším krokem tvorba programu tzv. převodního klíče, který umožňuje srovnání výsledků s mezinárodními databázemi. Součástí řešení je také návrh databáze umožňující propojení výsledků získaných z různých oddělení v rámci nemocnice pro možnost efektivního sdílení a vyhodnocování informací.

DRUHÉ MÍSTO

Využití mobilních aplikací pro zlepšení compliance pacientů užívajících antibiotika, povědomí veřejnosti o problematice správného užívání antibiotik a možnosti statistického zpracování takto získaných dat

Autoři

Lukáš Pekárek
Filip Kaufman
Pavel Dědek
Vojtěch Vrba

Antibiotika představují unikátní skupinu léčiv umožňující účinnou léčbu bakteriálních infekcí. Už v době svého uvedení do klinické praxe se začaly objevovat resistentní kmeny bakterií odolné vůči použitým antibiotikům. Výskyt antibiotické resistence se postupně zvyšoval spolu se snazší dostupností antibiotik i bez lékařského předpisu. Dnes je antibiotická resistence běžným jevem, se kterým musí lékaři počítat při výběru vhodných léků. Jedním z hlavních důvodů vzniku resistence je i nesprávné užívání předepsaných léků, kdy pacient nedodržuje správné intervaly užívání či předčasně přeruší léčbu. Tak nedojde k účinné eliminaci všech patogenních bakterií v organismu a ty se mohou dále šířit do prostředí. Cílem tohoto projektu je zlepšit návyky pacientů při užívání antibiotik a motivovat je k úplnému dokončení léčby. Kromě toho jsme se zaměřili i na popularizaci tématu antibiotické resistence a snažili jsme se tak přiblížit toto téma lidem srozumitelnou cestou.

FINALISTÉ

Alginátové částice s obsahem mědi a zinku jako potenciální alternativa při léčbě vaginálních infekcí

Autoři

Miroslava Pavelková
Martina Naiserová

Garant

Kateřina Kubová

V posledních letech se mikrobiální rezistence stává čím dál vážnějším celosvětovým problémem, který ohrožuje zdraví i životy lidí. Z tohoto důvodu, je dnes vyvíjena spousta nových možností s cílem eradikace rezistence vůči antibiotikům, včetně výzkumu přírodních látek s antimikrobiálním účinkem. Cílem této experimentální studie bylo připravit gelové částice alginátu sodného (ALG) bez obsahu léčiva, zesíťované pouze Cu2+, Zn2+ a Ca2+ ionty a to buď jednotlivě anebo pomocí jejich směsi (vždy v poměru 1: 1). Částice byly připraveny vnější iontovou gelací, což je metoda, která nabízí jedinečnou možnost, jak zabudovat vícemocné ionty do struktury polymeru. U  připravených částic byly následně hodnoceny jejich technologické parametry (velikost a tvar částic, bobtnavost, obsah a uvolňování iontů) a biologická aktivita (cytotoxicita a účinnost proti nejčastějším vaginálním patogenům— Candida albicans, Escherichia coli, Enterococcus faecalis) s ohledem na jejich potenciální vaginální podání. Takto připravené mukoadhezivní částice s velikostí přes 1000 μm vykazovaly dostatečnou sféricitu (všechny nad 0,80). Obsah jednotlivých iontů v částicích závisel na jejich afinitě k alginátu a také na jejich poloměru. Šarže, obsahující Cu2+ ionty, bobtnaly nejméně a také u nich docházelo k nejmenšímu procentuálnímu uvolnění Cu2+ iontů během disoluce. Účinnost většiny šarží proti nejčastějším vaginálním patogenům byla většinou prokázána při cytotoxických koncentracích. Antimikrobiální účinek částic (vyjádřen jako minimální inhibiční koncentrace, MIC) byl ovlivněn hlavně typem síťovacího iontu. Proti bakteriím E. coli a E. faecalis byly zjištěny nižší hodnoty MIC než proti C. albicans. Nejvyšší účinnost proti všem patogenům vykazovala šarže ALG_Zn. Můžeme dokonce říci, že šarže ALG_Zn vykazovala vynikající antimikrobiální vlastnosti, přičemž její hodnoty MIC byly řádově stejné jako TD50.

Proto by se v budoucnu, v určitých indikacích, mohly alginátové částice s obsahem zinku stát alternativou, při léčbě vaginálních infekcí.

FINALISTÉ

Vývoj rychlých metod pro detekci antibiotické rezistence

Autoři

Veronika Pašková
Kateřina Chudějová
Anna Skálová

Garant

Jaroslav Hrabák

Celosvětové šíření antibiotické rezistence u Gram-negativních bakterií představuje jeden z největších zdravotnických problémů současnosti. Hlavním předmětem našeho výzkumu je vývoj rychlých metod detekce klinicky nejvýznamnějších mechanismů bakteriální rezistence. Zaměřujeme se především na problematiku rezistence k rezervním antibiotikům, která má významný klinický dopad. Doposud jsme dosáhli několika úspěchů, s potenciálním vlivem na přímý management léčby. Podařilo se nám významně zlepšit kvalitu MALDI-TOF MS detekce karbapenemáz u Pseudomonas aeruginosa, která bývá často velice problematická. Vyvinuli jsme nový, spolehlivý, snadno použitelný a tím pádem široce dostupný kit, umožňující spektrofotometrickou detekci karbapenemázové aktivity. Naše další probíhající projekty se zaměřují na vývoj postupů k rychlé detekci rezistence ke kolistinu a fosfomycinu prostřednictvím MALDI-TOF MS. Věříme, že těmito novými diagnostickými přístupy můžeme přispět k rychlé detekci bakteriální rezistence, s následným ovlivněním časného zahájení adekvátní antibiotické léčby, která má zásadní vliv na kvalitu léčby pacienta.

FINALISTÉ

Peer program “Hrou proti antibiotické rezistenci”

Autoři

Petra Macounová
Lukáš Dvořák

Antibiotická rezistence se řadí mezi témata v nynější době velice diskutovaná. Markantní problém je nedostatečná prevence, která pramení z nedostatečných znalostí této problematiky a nízké informovanosti laické i odborné veřejnosti, což značně znesnadňuje represi tohoto fenoménu. Nehledě na to, že incidence rezistentních organismů stále více stoupá a stoupat bude pravděpodobně i v následujících letech.

Cílem tohoto projektu je právě potlačit dezinformovanost a zvýšit preventivní návyky nejjednodušší cestou již u mladé generace – studentů základních a středních škol.

Z tohoto důvodu jsme se rozhodli vytvořit návrh preventivního programu. V něm klademe důraz na všeobecné informace, jež jsou klíčové pro prevenci. Konkrétně chceme zajistit vyšší edukaci již v základních aspektech této problematiky. Jedná se hlavně o obecně-biologické vlastnosti bakterií a virů, popsání spektra základních infekčních nemocí, vysvětlení antibiotické rezistence (včetně doporučení, jak jí předcházet), varováním před budoucí antibiotickou krizí a o vysvětlení základních imunitních principů pro předcházení infekci.

Následně chceme předat tyto všeobecné informace cílové populaci v rámci peer programu. Žáci/studenti si projdou pěti základními stanovišti, kde formou hry obdrží námi kýžené základní informace o problematice antibiotické rezistence a s tím souvisejících témat.

Výsledek spočívá v získání potřebných preventivních znalostí, které budou následně absolventi programu aplikovat v běžném životě. Také chceme, aby se ponaučili z běžných chyb laické populace v užívání antibiotik a přispěli tím ke snižování antibiotické rezistence.

SEMIFINALISTÉ

Autoři
Název projektu
Garant

Matěj Bezdíček

Dita Říčná

Rychlá typizace multirezistentních bakterií jako nástroj prevence a kontroly infekcí spojených se zdravotní péčí

Martina Lengerová

Kristína Bradáčová

Nikola Horňáková

Renata Pavelková

Mikrobiom a kůže

Ivana Márová

Matěj Černý

Jakub Svoboda

Development of biomimetic materials for antibacterial applications

Viola Tokárová

Michaela Čižmárová

David Panáček

Věra Kohlová

Nanomateriály na bázi stříbra pro překonání antibiotické rezistence a eliminaci rezistentních bakterií

Aleš Panáček

Milada Dvořáčková

Monika Dvořáková-Heroldová

Natálie Hochmanová

Porovnání účinnosti antibiotické a alternativní fágové terapie u klinicky významných stafylokoků

Monika Dvořáková Heroldová

Michael Gargulák

Matouš Čížek

Vendula Koublová

Aleš Vavřiník

Aneta Surovíková

Teranostický přístup pro zvládání závažných bakteriálních infekcí: využití stříbrných nanočástic

René Kizek

Julie Hoová

Lucia Dzurická

Veronika Šmídová

Karolína Šnajdarová

Optimalizace a vývoj nového probiotického preparátu

Petra Matoušková

Anna Hudcovičová

Klaudia Harbutová

Monika Paulíková

Natural constituents as potential antimicrobial agents

Alice Sychrová

Petra Macounová

Lukáš Dvořák

Peer program “Hrou proti antibiotické rezistenci”

Eva Mališková

Tereza Nováčková

Prebiotika a probiotika: Screening prebiotického potenciálu vybraných druhů hub rostoucích v České republice

Marcela Nejezchlebová

Barbora Musilová

Filip Dámek

Informovanost široké veřejnosti o účinnosti antibiotik a riziku vzniku rezistence

Eva Brichtová

Veronika Pašková

Kateřina Chudějová

Anna Skálová

Vývoj rychlých metod pro detekci antibiotické rezistence

Jaroslav Hrabák

Miroslava Pavelková

Martina Naiserová

Vývoj rychlých metod pro detekci antibiotické rezistence

Kateřina Kubová

Lukáš Pekárek

Filip Kaufman

Pavel Dědek

Vojtěch Vrba

Využití mobilních aplikací pro zlepšení compliance pacientů užívajících antibiotika, povědomí veřejnosti o problematice správného užívání antibiotik a možnosti statistického zpracování takto získaných dat

Luděk Sehnal

Tereza Procházková

Výzkum nových antimikrobiálních látek ze sinic

Alena Siváková

SLAVNOSTNÍ CEREMONIÁL